Tapís

Estatuts

CAPITOL I.-DENOMINACIÓ, NATURALESA, ÀMBIT, I FINALITATS

ARTICLE 1r.– Amb la denominació Associació TAPIS es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

ARTICLE 2n.– El seu àmbit territorial d’actuació serà majoritàriament Catalunya, duent-se a terme les seves activitats principalment a la ciutat de Vic i a la Comarca d’Osona.

ARTICLE 3r.– L’adreça de l’associació es fixa al carrer Adoberies núm. 9 de la ciutat de Vic.

ARTICLE 4t.– La present associació té personalitat jurídica i plena capacitat per adquirir, posseir i administrar tota mena de béns, realitzar sobre ells qualsevol acte de disposició, contreure obligacions, i exercitar les accions i excepcions que li corresponguin d’acord amb la normativa vigent i les presents normes estatutàries.

ARTICLE 5è.– Són finalitats d’aquesta associació: + activitats (cal que passeu proposta activitats que feu)

 1. Estudiar la realitat que ens envolta per poder detectar els problemes en que es troben els ciutadans, en especial, les persones amb dificultats de desenvolupament, d’integració social o que tinguin manca d’autonomia personal o, especial problemàtica familiar.
 2. Impulsar i/o crear, dins de les possibilitats de cada moment, els recursos adients per intentar pal·liar les problemàtiques que es considerin més urgents. En especial, es procurarà disposar de recursos per a la inserció sociolaboral.
 3. Sensibilitzar i desenvolupar la consciència de la població vers una participació solidaria en la solució d’aquestes realitats.

Per tal d’aconseguir les seves finalitats l’associació podrà dur a terme les activitats que segueixen:

 1. sessions formatives, xerrades,etc…
 2. redacció de projecte, estudis, publicacions,….
 3. assessorament sociolaboral i seguiment

ARTICLE 6è.– Resta exclosa de l’associació qualsevol finalitat de tipus lucratiu.

CAPITOL II.- ELS SOCIS: CONDICIÓ, DRETS I DEURES

ARTICLE 7è.– Podrà ésser soci de l’associació, tota persona jurídica o física, major d’edat i amb plena capacitat jurídica i d’obrar que sigui admesa per la Junta Directiva.

Les sol·licituds d’admissió s’hauran de tramitar mitjançant un escrit adreçat a la Junta Directiva, subscrit per l’aspirant, en el que s’hi farà constar les dades de l’entitat o la persona física que ho sol·liciti i la condició per a ésser soci.

ARTICLE 8è.– La qualitat, de soci es perdrà per algun dels motius següents:

 1. Renúncia voluntària presentada per escrit.
 2. Manca de pagament de les quotes fixades.
 3. Quan el soci intenti utilitzar l’associació o llur condició de soci, per fins no previstos en els estatuts, o bé la seva conducta perjudiqui greument l’harmonia dintre de l’associació, o atempti contra el prestigi i bon nom de la mateixa.

Quan la baixa del soci sigui deguda als motius 2 o 3 del present article, serà preceptiu l’obertura d’expedient, en el qual, el soci haurà d’ésser escoltat: L’acord definitiu de baixa haurà de ser adoptat per l’Assemblea General Extraordinària, a proposta de la Junta Directiva.

ARTICLE 9è.– Són drets dels associats: (ampliat)

 1. Tenir veu i vot en les Assemblees Generals i intervenir en els seus debats.
 2. Elegir o ésser elegit membre de la Junta Directiva.
 3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l’associació.
 6. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries
 7. Exposar per escrit a l’assemblea i a la Junta Directiva, queixes i suggeriments respecte de l’associació i llur funcionament.
 8. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 9. Sol·licitar informació sobre la marxa de l’associació.
 10. Participar en tots els actes i activitats que porti a terme l’associació, així com fer ús dels serveis comuns.
 11. Posseir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

ARTICLE 10è.– Són deures dels associats:

 1. Complir les normes dels presents estatuts.
 2. Satisfer les quotes aprovades d’acord amb aquests estatuts.
 3. Complir els acords reglamentàriament adoptats per l’associació a través dels seus òrgans de govern.
 4. Participar i col·laborar en l’acompliment de les finalitats de l’associació.
 5. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

CAPITOL III.- ELS ORGANS DIRECTIUS

ARTICLE 11è.– L’associació es regirà pel sistema d’autogovern i el principi de la representació a través de:

A.- L’Assemblea General.

B.- La Junta Directiva.

ARTICLE 12è.– L’Assemblea General, és l’òrgan suprem de l’associació i està integrada per tots els socis.

ARTICLE 13è.– L’Assemblea General podrà celebrar reunions amb caràcter ordinari i extraordinari.

Serà convocada amb caràcter ordinari un cop a l’any, dins el primer semestre, per aprovar en tot cas, els comptes i el pressupost anual d’ingressos i despeses: Es reunirà amb caràcter extraordinari, quan s’hagin de tractar assumptes previstos a l’article 18è, o quan ho acordi la Junta Directiva, bé per iniciativa pròpia o a petició d’un 10% dels socis; mitjançant escrit adreçat al President, i en el que de manera raonada s’exposi el motiu de la convocatòria. En aquest darrer cas, s’haurà de convocar l’Assemblea dintre dels quinze dies següents al que s’hagi comunicat la petició.

ARTICLE 14è.– Les reunions de l’Assemblea, tant ordinàries com extraordinàries, seran convocades per la Junta Directiva i en nom del President, mitjançant un escrit adreçat al domicili de cada un dels socis que consti en la relació actualitzada dels mateixos, amb quinze dies d’antelació com a mínim, a l’assenyalat per la seva celebració, fent-hi constar en el mateix, l’ordre del dia, el lloc (que pot ser diferent de la seu social), la data i l’hora de la reunió en primera convocatòria. O bé via mail a l’adreça electrònica degudament comunicada pel soci.

ARTICLE 15è.– Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, restaran vàlidament constituïdes en la primera convocatòria, quan hi assisteixin, presents o representats, la majoria dels seus associats; i en segona convocatòria, a celebrar-se com a mínim 30 minuts més tard de l’hora assenyalada per a la primera, qualsevol que sigui el nombre d’assistents. (comentar que si voleu es pot deixar en convocatòria única)

ARTICLE 16è.– Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria de vots dels presents o representats.

Cada soci té dret a un vot, i podrà fer-se representar a l’Assemblea a través d’un altre soci. La representació haurà de fer-se per escrit i amb caràcter especial per a cada reunió. Cap soci no podrà ostentar més de dues representacions; si es donés aquest cas, a l’hora de la votació, no podrà emetre més de tres vots.

En cap moment seran vàlids ni tinguts en compte, a l’hora del recompte, els vots que no siguin perfectament clars, els dubtosos, els incoherents amb el tema debatut, ni els sotmesos a condició o reserva.

El vot del President serà de qualitat, i resoldrà els empats que es puguin produir.

ARTICLE 17è.– Correspon a l’Assemblea General convocada amb caràcter ordinari:

 1. L’aprovació en tot cas, dels comptes i pressupostos anuals.
 2. Elegir els membres de la Junta Directiva.
 3. Fixar les quotes dels associats, en el seu cas.
 4. Aprovar els plans i projectes anuals, les iniciatives i les activitats que hagi elaborat la Junta Directiva.
 5. L’estudi i resolució de les propostes de tot tipus que li siguin sotmeses per la Junta Directiva.
 6. Aprovar la constitució en el si de l’associació, de seccions i/o comissions
 7. Conèixer la gestió de la Junta Directiva.
 8. Qualsevol altre assumpte que per llei li correspongui.

ARTICLE 18è.– Correspon a l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari:

 1. La modificació dels estatuts.
 2. L’adquisició, alienació i disposició dels béns immobles de l’associació
 3. Acordar l’expulsió dels socis
 4. La dissolució de l’associació.
 5. I tots els assumptes que, per la seva importància o per llei, ho requereixin.

ARTICLE 19è.– Actuaran de President i Secretari a les reunions de l’Assemblea General, els associats que tinguin els esmentats càrrecs a la Junta Directiva

ARTICLE 20è.– De cada reunió de l’Assemblea General, se n’aixecarà la corresponent Acta pel Secretari, en la que a més, s’hi relacionaran els socis assistents i els representats, o en tot cas, el nombre d’uns i altres.

L’Acta podrà ser aprovada en la pròpia Assemblea, a continuació d’haver-se celebrat la reunió, i en defecte d’això, dintre del termini dels quinze dies posteriors, pel President, el Secretari i dos socis designats per la pròpia Assemblea. Des del moment de la seva aprovació, l’Acta serà executiva.

ARTICLE 21è.– La Junta Directiva és l’òrgan de representació, govern i administració de l’associació.

ARTICLE 22è.– La Junta Directiva estarà integrada pel President, el sots-president, el Secretari, el Tresorer i un nombre de vocals imparell. (la llei permet que el núm. mínim siguin 3 persones, en aquest moments vosaltres teniu com a mínim 5)

Donada la importància que Caritas Interparroquial de Vic ha tingut per l’Associació, mentre en formi part, se li reservarà el dret a una vocalia. Aquesta l’ocuparà la persona que proposi Càritas Interparroquial de Vic, després de ser ratificada per l’Assemblea General.

Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics i gratuïts, nomenats per l’Assemblea General de socis, mitjançant elecció directa per a cada un dels llocs previstos en aquest article.

ARTICLE 23è.– Tots els membres de la Junta Directiva, exerciran el seu càrrec durant el termini de quatre anys. Podran però ser reelegits indefinidament.

En cas de produir-se vacants en els càrrecs de la Junta Directiva, aquesta escollirà la persona o persones que els ocuparan fins al moment de reunir-se la primera Assemblea General. La persona o persones elegides per l’Assemblea General, cessaran en el càrrec pel que són elegits en el moment en que ho hauria de fer el que va provocar la vacant, sense perjudici de ser reelegits.

ARTICLE 24è.– El funcionament de la Junta Directiva es regirà per les següents normes:

 1. Es reunirà sempre que la convoqui el President, bé per iniciativa pròpia, o a petició de dos o més dels seus membres.
 2. Quedarà vàlidament constituïda, quan hi concorrin presents o representats, la meitat més un dels seus components. La representació haurà de fer-se per escrit i amb caràcter especial per a cada reunió i només es podrà donar a un altre membre de la Junta.
 3. Els acords es prendran per majoria de vots dels assistents i representats. Cada membre té dret a un vot, i si es dóna el cas, exercirà a més el del seu representat. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President.
 4. Les discussions i acords es plasmaran en el llibre d’Actes. Les Actes de les reunions, seran signades pel President i el Secretari.
 5. En els casos d’absència, el President serà substituït pel sots-president, i en cas que manqui també aquest, ho serà pel vocal més antic. El Secretari serà substituït pel vocal més jove.

ARTICLE 25è.– Correspon a la Junta Directiva:

 1. Convocar i fixar la data de celebració de les Assemblees Generals.
 2. Preparar els pressupostos i comptes anuals, per sotmetre’ls a deliberació, i en tot cas a aprovació de l’Assemblea General.
 3. Administrar els béns del patrimoni de l’associació i el fons social.
 4. Adquirir, alienar i disposar de béns mobles.
 5. Celebrar tota mena de contractes d’obra o de serveis.
 6. Realitzar en nom de l’associació, tota classe d’operacions bancàries, obrint comptes corrents, de dipòsit o a la vista, disposar del seu fons per mitjà de transferències, girs, xecs, talons o qualsevol altre sistema admès per la pràctica bancària, així com contreure obligacions com crèdits, préstecs, etc.
 7. Proposar a l’Assemblea General la constitució de les seccions i/o comissions que es creguin oportunes.
 8. Coordinar les tasques de les seccions i/o comissions, i elegir els membres que n’hagin de formar part.
 9. Realitzar cobraments i pagaments en nom de l’associació.
 10. Acceptar tot tipus de subvenció, ajuda, llegat o donació, prèvia la corresponent autorització legal que calgui.
 11. Delegar facultats a una o més persones i concedir poders de representació.
 12. Totes les facultats que els presents estatuts o les Normes reguladores, no reservin expressament a l’Assemblea General.

ARTICLE 26è.– El President, subjectant-se a les decisions vàlidament adoptades per la Junta Directiva, té atribuïdes les següents facultats:

 1. Ostentar la representació legal de l’associació en tots els actes i davant de tots els organismes, tan públics com privats, i davant de l’Administració de Justícia.
 2. Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Executar els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 4. Ordenar els pagaments i cobraments que hagi de realitzar l’associació.
 5. Autoritzar amb el Vist-i-plau, les Certificacions de les actes i acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6. Subscriure en nom de l’Associació contractes, atorgar poders a terceres persones i presentar reclamacions per via governativa o judicial.
 7. Portar a terme totes les facultats que li delegui la Junta Directiva.

ARTICLE 27è.– Al Vice-president, li correspon:

 1. Substituir el President en casos d’absència, malaltia o causa justificada.
 2. Actuar per delegació del President, en les tasques i en la forma que aquest li indiqui o acordi la Junta Directiva.

ARTICLE 28è.– Corresponen al Secretari les següents funcions:

 1. Actuar com a tal en les sessions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, aixecant acta de les mateixes i lliurar les certificacions dels acords, amb el Vist-i-plau del President.
 2. Transmetre l’escrit de les convocatòries de les Assemblees Generals, i en el cas que correspongui, els de la Junta Directiva, preparant tanmateix, la documentació sobre els assumptes que s’hagin de tractar a les mateixes.
 3. Portar l’arxiu de l’associació.
 4. Portar al dia els llibres de Registre d’Associats i, en el seu cas, el de Personal Voluntari.
 5. Tenir cura i custòdia dels Llibres d’Actes de l’Associació (Assemblea General i Junta Directiva).
 6. Qualsevol altra funció no especificada que li sigui encomanada per l’Assemblea General, la Junta Directiva o el President.

ARTICLE 29è.– El tresorer portarà a terme les següents funcions:

 1. Portar al dia els llibres d’Inventari de Bens i de Comptabilitat de l’Associació.
 2. Signar els rebuts de cobrament.
 3. Tenir cura del fons de l’Associació.
 4. Confeccionar el pressupost anual d’ingressos i despeses.
 5. Formular l’estat de comptes anual d’ingressos i despeses de l’associació.

ARTICLE 30è.– Correspon als vocals:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de la Junta Directiva.
 2. Realitzar les funcions que els siguin encomanades pel President, la Junta Directiva o l’Assemblea General.

ARTICLE 31è.- A fi i efecte de portar a terme amb plenitud les finalitats de l’associació, es podran constituir en el si de la mateixa, seccions i/o comissions en els termes previstos en els Articles 17è.- G i 25è.- G i H. ( no correspon gaire el que diu l’article 17G amb el que es vol dir de les comissions jo treuria aquest article i deixaria el 25G i H)

CAPITOL IV.- REGIM ECONOMIC

ARTICLE 32è.– En el moment de la seva constitució, la present associació, no disposa de patrimoni fundacional.

ARTICLE 33è.– Els recursos econòmics de l’associació estaran constituïts per:

A.- Les quotes dels associats fixades per l’Assemblea general
B.- Els donatius, herències i llegats, així com les subvencions que puguin ésser concedides pels Organismes de l’Estat, Generalitat, Corporacions Provincials i locals, per Entitats Públiques o Privades, o per Persones Físiques, acceptades per la Junta Directiva.

C.- Els interessos que produeixi el fons de l’associació, així com els ingressos procedents del patrimoni que pugui assolir o posseir.

D.- Qualsevol altre tipus d’ingrés que s’obtingui a través de les activitats que realitzi l’associació per a la consecució de llurs fins.

ARTICLE 34è.– L’exercici social coincidirà amb l’any natural. El pressupost anual d’ingressos i despeses, es calcula que inicialment serà inferior a la quantitat de cinc-centes mil de pessetes.

CAPITOL V.- PROCEDIMENT DISCIPLINARI

ARTICLE 35è.– L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies. En concret s’inicia procediment disciplinari cas que es perdi la condició de soci pels motius establerts en l’article 8è 2 i 3.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, l’ha d’aprovar l’assemblea general convocada amb caràcter extraordinari a proposta de la Junta directiva.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden sol·licitar-ne la ratificació davant al primera assemblea general que tingui lloc.

CAPITOL VI.- MODIFICACIO DELS ESTATUTS

ARTICLE 36è.- Els presents estatuts només podran ser modificats per l’acord de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari i en els termes expressats en els articles 15è, 16è i 18è dels mateixos. Un cop aprovada la reforma o les modificacions, es procedirà a la pertinent inscripció en el Registre d’Associacions.

CAPITOL VII.- DISSOLUCIO DE L’ASSOCIACIÓ

ARTICLE 37è.– La durada de l’associació s’estableix per temps indefinit.

ARTICLE 38è.– L’associació es dissoldrà per les causes següents:

 1. Una resolució judicial ferma.
 2. Un acord de l’Assemblea General convocada amb caràcter extraordinari, el qual haurà d’ésser adoptat per la majoria dels dos terços dels presents o representats en la primera votació o per la majoria absoluta dels mateixos en la segona.
 3. L’expiració del termini fixat en els estatuts o la realització del fi per al qual es va constituir o la impossibilitat d’assolir-lo.
 4. La baixa dels associats i associades, de manera que quedin reduïts a menys de tres socis o sòcies.

ARTICLE 39è.– Acordada la dissolució, l’associació entrarà en fase de liquidació, constituint-se automàticament la darrera Junta Directiva en exercici en Comissió Liquidadora, la qual procedirà en l’espai de temps més curt possible a satisfer tots els deutes i obligacions de l’associació.

ARTICLE 40è.– En tot cas, i un cop feta la liquidació, tots els béns que sobrin de la mateixa s’entregaran a les Institucions de caràcter benèfico-social que acordi l’Assemblea General.

CAPITOL VIII.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

ARTICLE 41è.– Es preveu que l’associació pugui acordar al resolució extrajudicial de conflictes previ acord de les parts afectades. Es contempla doncs, la mediació o l’Arbitratge com a via prèvia de resolució de conflictes.