NOVA TROBADA DEL GRUP DE CONVIVÈNCIA

NOVA TROBADA DEL GRUP DE CONVIVÈNCIA

El Grup de Convivència s’ha creat per tal de contribuir a la millora de la convivència i la cohesió social de la ciutat, situant el tema a l’agenda pública i esdevenint l’observatori de la convivència i la cohesió social de Vic.  Els temes a treballar pel grup sorgeixen d’un primer sondeig realitzat a la Xarxa d’Acollida Municipal.

Per altra banda, el grup promou un mètode de treball compartit que permet aglutinar i compartir projectes que s’estiguin treballant a la ciutat per obrir-los i fer-los créixer, visualitzant iniciatives i accions comunitàries existents.  En aquest sentit, s’està elaborant un mapa de projectes per la convivència existents a la ciutat.

Actualment formen part del Grup de Convivència l’Ajuntament de Vic (Acollida, Benestar Social i Família, Ciutadania, Civisme, Mediació, Participació, Vic Dones Siad Osona), Associació Tapís, Casal Claret i Creu Roja. A més, en funció de la temàtica a treballar es preveu la formació de diverses comissions de treball específiques, formades pels mateixos membres de la taula o d’altres externs que s’hi podrien incorporar.

A la XAM convocada per finals de juny es preveu que els participants puguin fer propostes sobre aspectes de la convivència a la ciutat que es detectin com a reptes, o bé perquè no s’estiguin abordant, o bé perquè calgui un reforç. Al Grup de Convivència s’aprofundirà en els temes sorgits.

Proces Comunitari
Share